dom spokojnej starości Bydgoszcz

Jakie normy musi spełniać legalny dom spokojnej starości?

Każdy dom spokojnej starości Bydgoszcz, aby mógł być legalny, musi spełniać pewne normy, a także posiadać niezbędne dokumenty. O jakie prawne kwestie chodzi? Jakie warunki muszą być zachowane w domach opieki? O tym w artykule, zapraszamy.  

Od czego zacząć?

Każdego roku rośnie zapotrzebowanie na miejsca w domach opieki. Dlaczego? Ludzie mają coraz mniej czasu na opiekę nad starszymi rodzicami czy dziadkami. Pęd życia nie pozwala na zapewnienie im odpowiedniej opieki w domu. Z tego powodu warto zainwestować we własny dom spokojnej starości Bydgoszcz. Ale jak się za to zabrać? Po pierwsze, musisz przeliczyć koszty. Czy na pewno stać cię na takie miejsce? Jeżeli masz już upatrzony jakiś budynek, pamiętaj, że musi on spełniać wiele wymagań – być dostosowany do osób niepełnosprawnych. Sam budynek to jedno. Kolejnym kosztem jest zatrudnienie personelu. Oczywiście z czasem, gdy znajdziesz pensjonariuszy, dom opieki Bydgoszcz będzie na siebie zarabiał, ale początkowo to ty musisz wyłożyć z własnej kieszeni.dom opieki Bydgoszcz

Pozwolenia na budowę i nie tylko

Zacząć trzeba tak, jak w przypadku każdej budowy – pozwolenia a budowę, decyzje środowiskowe i tym podobne. Dodatkowe kwestie zaczynają się, gdy dom opieki już stoi, masz zrobiony regulamin, zatrudnionych pracowników i tak dalej. Inaczej mówiąc – gdy wszystko tylko czeka na pensjonariuszy. Wtedy dokumentem, jaki musisz otrzymać jest zezwolenie wojewody na prowadzenie domu opieki. Aby takie zezwolenie uzyskać, musisz przygotować ośrodek, tak aby spełniał określone w ustawie wymagania.

Dokumenty, jakie musisz złożyć u wojewody to:

  • wniosek o zezwolenie, zawierający: nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres; w przypadku osoby fizycznej: dane osobowe (imię i nazwisko, adres  zamieszkania, numer  PESEL); numer KRS albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu; numer NIP; numer REGON; nazwę, adres i typ domu; liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców w domu; strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu;
  • dokumenty potwierdzające  spełnienie  wymagań  określonych  odrębnymi przepisami;
  • regulamin organizacyjny domu spokojnej starości lub jego projekt;
  • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie ma numeru KRS lub CEIDG;
  • informację o sposobie finansowania domu;
  • zaświadczenie, że osoba, która ma kierować domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem;
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS;
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Przede wszystkim budynek i jego otoczenie muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych i ich ograniczeń. Jeśli budynek jest wielokondygnacyjny, musi mieć zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb seniorów. Pokoje jednoosobowe nie powinny być mniejsze niż 9m2, a wieloosobowe muszą zapewniać minimum 6m2 na osobę. Oprócz tego należy zapewnić jadalnię, pokój dzienny, pokój odwiedzin, miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu. Ponadto budynek powinien spełniać określone w ustawie warunki sanitarne.